แจ้งผู้เยี่ยมชม...บล๊อกนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการจัดการระหว่างผู้เยี่ยมชม

การบัญชี

Loading...

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า  ( Deferred  Income )
            รายได้รับล่วงหน้า  คือ รายได้ที่กิจการได้รับเงินมาในงวดบัญชีปัจจุบัน  แต่ได้รวมรายได้ของงวดบัญชีปีหน้าส่วนหนึ่งไว้ด้วย  ซึ่งจะให้ประโยชน์หรือบริการในงวดบัญชีปีหน้า  โดยกิจการจะทำการปรับปรุงรายการนี้ ณ วันสิ้นงวด  ซึ่งมีวิธีบันทึกบัญชีได้ 2 วิธี ดังนี้ 

ตัวอย่าง 
            เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  กิจการได้รับค่าเช่าจำนวน  12,000 บาท  สำหรับระยะเวลา  6  เดือน
บันทึกเป็นรายได้
บันทึกเป็นหนี้สิน
ณ วันที่ 1  กิจการบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า 
เดบิต  เงินสด                       12,000 
     เครดิต  รายได้ค่าเช่า                         12,000
กิจการบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 
เดบิต  เงินสด                         12,000 
    เครดิต   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า  12,000
ธค. 31  ปรับปรุงบัญชีรายได้ค่าเช่าที่รับมา 6 เดือน แต่เป็นรายได้ของปีหน้า 4 เดือน โดย


เดบิต  รายได้ค่าเช่า               8,000 
     เครดิต  รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า       8,000
    (  12,000  x  4/6  =  8,000   )
ธค. 31  ปรับปรุงบัญชีค่าเช่ารับล่วงหน้า 6 เดือน ให้เป็นรายได้ค่าเช่าปีปัจจุบัน  2  เดือน  โดย 


เดบิต  รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า    4,000 
     เครดิต  รายได้ค่าเช่า                         4,000 
            (  12,000   x   2/6  =    4,000  )

   2,000.-                   2,000.-                         2,000.-                    2,000.-                      2,000.-                      2,000.-
   1  พ.ย.                     1  ธ.ค.                          1  ม.ค.                       1 ก.พ.                        1  มี.ค.                       1  เม.ย.

หลักการและเหตุผล
                                                           
-  กรณีบันทึกเป็นรายได้ 
                     กิจการได้รับค่าเช่าจำนวน  12,000 บาท  สำหรับระยะเวลา  6  เดือน  ดังนั้น ค่าเช่า    จึงคำนวณได้เดือนละ  2,000 บาท  ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันจะคำนวณจากวันที่  1  พ.ย.  -  31  ธ.ค.  รวมเป็น  2  เดือน  เป็นเงินเพียง  4,000 บาท  แต่กิจการบันทึกไว้  12,000 บาท  ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงรายการ ณ วันที่  31 ธ.ค.  รายได้ค่าเช่าออกไป  8,000 บาท  จึงจะทำให้รายได้ค่าเช่าตรงกับความเป็นจริง คือ  4,000 บาท
                                                                     บัญชี รายได้ค่าเช่า                                               เลขที่   401
ธ.ค. 31   รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า    8,000
พ.ย. 1     เงินสด                                   12,000
                                    ( 4,000 )
           

                 -  กรณีบันทึกเป็นหนี้สิน 
                           กิจการเกิดรายได้ค่าเช่าขึ้นแล้ว  2  เดือน  แต่กิจการไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่า 
กลับบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า ( หนี้สิน )  จำนวน  6  เดือน   ดังนั้น ณ วันที่  31  ธ.ค.  กิจการต้องบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นก่อน  คือ  รายได้ค่าเช่า  จำนวน  4,000 บาท  ซึ่งคำนวณจากระยะเวลา  1 พ.ย. – 31 ธ.ค.  รวม  2  เดือน  ๆ ละ  2,000 บาท   แล้วให้เราตัดบัญชีหนี้สินลง  เนื่องจากเป็นรายการรับล่วงหน้าเพียง  4  เดือน  เป็นเงิน  8,000 บาท   จึงเกิดรายได้ค่าเช่าตรงกับ 
ความเป็นจริง คือ  4,000 บาท  และรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า  8,000 บาท
                                                              บัญชี รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า                                        เลขที่   203
ธ.ค. 31   รายได้ค่าเช่า                         4,000
พ.ย. 1     เงินสด                                   12,000
                             ( 8,000 )ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น